REGULAMIN KONKURSU „Papillon”
(dalej „Regulamin”)

§1 DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają̨

a) „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Rozdanie” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 1. b)  „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Weronika Maszner prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PAPILLON WERONIKA MASZNER, ul. Wojciecha Bąka 17, 60-194 Poznań. Organizator jest fundatorem nagrody w Konkursie.

 2. c)  „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. d)  „NagrodGłówna” – sweterek o wartości jednostkowej 78,00 bądź płaszczyk 109,00 złotych brutto (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych, sto dziewięć złotych ).

  §2 POSTANOWIENIA OGLNE

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 02.11.2021 r. o godz. 15.00 i trwa do 14.11.2021 r. do godz. 23.00

 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19

  listopada 2009 r. o grach hazardowych. Organizator oświadczaże Konkurs nie jest grą losow, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjn, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem: a) Instagrama,

b) Fanpage’a na Facebooku.

 1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu,

  może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku ycia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowiezstępniwstępni oraz rodzeństwo.

 3. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za

  pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane ̨

  przebiegiem Konkursu.

 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

  §3
  ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a) Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na fanpage’u na Facebooku, Instagramie lub sklepie internetowym Papillon, wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu w formie wysłania wiadomości na adres mailowy Organizatora weronika.masznerr@gmail.com treści „Zapoznałem

się i akceptuję regulamin Konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

b) Wykonać zadanie konkursowe.

 1. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi

  zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).

 2. Zadanie konkursowe polega na: Napisaniu w komentarzu, który z dwóch

  zaproponowanych produktów chciałbyś/abyś wygrać i dlaczego. Wygrywa najbardziej kreatywny w opinii organizatora komentarz, dlatego zachęcamy do tworzenia ciekawych opisów.

 3. Nagrodę Główną otrzyma jeden z Uczestników który: wykona zadanie ̨

  konkursowe w najbardziej kreatywny sposób w opinii organizatorów

 4. W terminie 7 dni roboczych od zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje

  Uczestników o wynikach Konkursu.

 5. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych

Organizatora.

̨

 1. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, ̨

  obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

 2. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3

  ust. 7 nie będą przyjmowane. ̨

 3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

  §5
  NAGRODY W KONKURSIE I SPOS
  B ICH PRZYZNANIA

 1. Po zakończeniu Konkursu, spośród Uczestników zostanie wyłoniony Zwycięzca. Konkurs jednocześnie odbędzie się na Facebooku i Instagramie, spośród osób biorących w nim udział na obydwu portalach zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

 2. Do zadań Organizatora należy stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Organizatora określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

  §6
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe zbierane przez Organizatora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzeniasprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem danych Zwycięzcy Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail) na Stronie konkursowej oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcy Konkursu.

 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:

  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO.

  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

  6. Sprzeciw – art. 21 RODO

  7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: weronika.masznerr@gmail.com

 6. W sytuacji wystąpienia przez Uczestnika zuprawnieniem wynikającym powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - zuwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Uczestnika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - ozamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  §7
  OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRD

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez Facebooka, Instagrama lub za pomocą bezpośredniej wiadomości e-mail.

 2. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązanpodać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.:

  1. a)  imi, nazwisko, ̨

  2. b)  ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość,

  3. c)  numer PESEL,

 3. Zwycięzca Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe

  do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: weronika.masznerr@gmail.com

 4. Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Facebooku lub Instagramie wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i

  miejscowości.

 1. Organizator wyda nagrody rzeczowe Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia ostatnich wyników.

 2. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.

 3. Przedstawiciel firmy kurierskiej przed dostarczeniem nagrody rzeczowej wykona 2 próby kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą w celu ustalenia godziny i miejsca przekazania nagrody.

 4. Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.

 5. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą w ciągu miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.

10.Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§8 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs na następujący adres: ul. Wojciecha Bąka 17, 60-194 Poznań lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail:weronika.masznerr@gmail.com przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniujednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.

 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą

rozpatrywane.

̨

 1. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak ̨

  również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 2. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 3. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji lub za pomocą wiadomości mailowej, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia

  reklamacji.

 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się

  z Organizatorem.

 5. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż ciągu 14 dni. ̨

  §9 POSTANOWIENIA KOCOWE

  a) Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 02.11.2021 Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage-u na Facebooku,

  b) Instagramie.
  c) Sklepie internetowym

 1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu.

 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiazywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.